06.06.2023

Tarımda gıda arz güvenliği için yerli ve milli adımlar atılacak

Tarım sektöründe yeni dönemde gıda arz güvenliği çerçevesinde yerlileşme ve millileştirme adımlarına öncelik ve hız verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesinde açıklanan AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı beyannamesi ile 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da gelecek döneme ilişkin izlenecek politikalar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın devir teslim töreninde verdiği mesajlar kapsamında tarım sektöründe başlatılmış projelerin tamamlanması ve yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Yumaklı, bakanlık görevini devraldığı törende, Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizdi, gıda arz güvenliğinin sağlanmasına vurgu yaptı. Tüketicinin güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacaklarını bildiren Yumaklı, üreticilerin güçlendirilmesi ve tüketicilerin korunması prensibini benimsediklerini kaydetti.

Yeni dönemde, tarımda bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi öncelikler arasında yer alırken tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapılacak, yerlileştirme ve millileştirmeye öncelik verilecek ve hızlandırılacak.

Orman ve su varlığının korunmasıyla ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılması planlanırken üretimden tüketime her aşama için yapısal reformlar hayata geçirilecek.

Tarladan sofraya tüm süreçlerin odak noktası olacağı yeni dönemde verimlilik ve kaliteden vazgeçilmeyecek. Tarım milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirilerek bu süreçte vizyon ve politikalar da bu bilinçle oluşturulacak.

Kırsal alanda yaşayanların refahı yükseltilecek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzı sağlanacak. Bitkisel ve hayvansal ürünlerde yeni çeşit, yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirilecek. Balıkçılık ve su ürünleri kaynakları korunacak, sürdürülebilir işletimi sağlanacak

Toprak ve su kaynakları ile biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir yönetimi geliştirilecek.

Bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacak. Her kente göre öncelikli sektörler belirlenecek, uygun bir planlamayla katma değeri yüksek ürün üretimi ve üretimde çeşitliliği sağlanacak.

Tarım Girişimcilik Bölgeleri kurulacak

Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak.

Ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilere herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi yapılacak.

Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlanacak.

Toprak Veri Tabanı oluşturacak

Kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülenler dahil, sektörde beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek AR-GE, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayisine öncelik verilecek.

Diğer yandan tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı için Toprak Veri Tabanı oluşturacak. Toprakların sürdürülebilir kullanımı açısından karbon, besin maddesi ve toksik element kapsamları belirlenip, verimlilik durumları ortaya konulacak.

"Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Model Araştırmaları" ile toprak haritaları, tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları, iklim özellikleri, üreticilerin sosyoekonomik koşulları ile mevcut ürün deseni ve alternatif ürünler belirlenerek veri tabanı oluşturularak, parsel düzeyinde ürün deseni planlamasına uygun bir model önerisi geliştirilecek.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin spekülatif fiyat artışlarının engellenmesine yönelik çalışmaları arttırılacak.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol almasına yönelik adımlar atılacak. Gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için fiyat istikrarını gözeterek ilgili kurumlarla güçlü bir işbirliğinin tesisine devam edilecek.

Tarımda sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler bağımsız olarak değerlendirilmek üzere müstakil proje olarak yatırım programına teklif edilecek.

Ayrıca, bitkisel üretimin artırılmasına ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecek.

IPARD destekleri yaygınlaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD III) Programı'nın katkısıyla kırsalda üretimi artırmak amacıyla yeni yatırımların desteklenmesine ve istihdam sağlanmasına devam edilecek. Halen 42 ilde uygulanan IPARD Programı'nın 81 kente yaygınlaştırılması planlanıyor.